Waarom werken met ervaringsdeskundigen?

Werken met een opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting vergoot de aandacht voor armoede in je organisatie. Opgeleide ervaringsdeskundigen doen je stil staan bij wat het betekent om in armoede te leven.

Armoede is een vorm van sociale uitsluiting die tot gevolg heeft dat mensen in armoede op alle vlakken en in alle levensdomeinen met heel extreme en uitzonderlijke omstandigheden te maken krijgen. Opgroeien in een wereld waar je zeer vroeg geconfronteerd wordt met armoede en uitsluiting zorgt ervoor dat zij een andere kennis opbouwen over de maatschappij, dat zij andere vaardigheden aanleren, dat het vertrouwen in zichzelf en de maatschappij zeer zwak is. Daardoor komen in de praktijk twee individuen tegenover elkaar komen te staan met een sterk van elkaar verschillende achtergrond. Hierdoor begrijpt men elkaar onvoldoende ondanks alle inlevingsvermogen, ondanks alle goede bedoelingen en ondanks alle inspanningen van beide kanten.

Drie voornaamste redenen waarom organisaties samenwerken met een opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting zijn:

Om de hulp- en dienstverlening beter te doen aansluiten op de noden van mensen in armoede

Het verhoogde inzicht over wat het betekent om in armoede te leven zorgt ervoor dat je als organisatie je aanbod naar mensen in armoede kan verbeteren. De ervaringsdeskundige kan vanuit observaties, contact of noden van mensen in armoede, signalen aanleveren om het aanbod te verbeteren voor mensen in armoede. 

 • De ervaringsdeskundige fungeerde als een vertrouwenspersoon voor de ouders in armoede: zij ging mee met de bus van de kinderopvang en legt daardoor contact met de ouders en vertelt hen hoe de opvang is geweest.

  OCMW Roeselare
 • De voorbereiding en aanwezigheid van een ervaringsdeskundige op prenataal onderzoek neemt veel drempels weg. Zwangere vrouwen durven meer vragen te stellen.

  Kind & Gezin
 • De inzet van de opgeleide ervaringsdeskundigen was essentieel om mensen in generatiearmoede de drempel over te helpen om in het project te stappen.

  Vierde Wereldgroep
  Mensen voor Mensen

Om de toegankelijkheid van je dienstverlening te verhogen voor mensen in armoede

Naar mensen in armoede toe, heeft een ervaringsdeskundige een belangrijke drempelverlagende functie. De ervaringsdeskundige is voor mensen in armoede vaak een lotgenoot. Dit kan uitnodigen tot een beter contact. Of het gesprek loopt gemakkelijker omdat mensen het gevoel hebben dat ze dezelfde taal spreken. Door zelf de stap te zetten naar de cliënt of door de communicatie van een organisatie onder de loep te nemen, kan de inzet van een ervaringsdeskundige drempelverlagend werken.

 • De ervaringsdeskundige fungeerde als een vertrouwenspersoon voor de ouders in armoede: zij ging mee met de bus van de kinderopvang en legt daardoor contact met de ouders en vertelt hen hoe de opvang is geweest.

  OCMW Roeselare
 • De voorbereiding en aanwezigheid van een ervaringsdeskundige op prenataal onderzoek neemt veel drempels weg. Zwangere vrouwen durven meer vragen te stellen.

  Kind & Gezin
 • De inzet van de opgeleide ervaringsdeskundigen was essentieel om mensen in generatiearmoede de drempel over te helpen om in het project te stappen.

  Vierde Wereldgroep
  Mensen voor Mensen

Om de participatie van mensen in armoede te verhogen

Organisaties zijn vaak op zoek hoe ze mensen in armoede kunnen betrekken bij hun werking, in een participatieraad, een oudergroep of cliëntgroep. Opgeleide ervaringsdeskundigen kunnen mensen in armoede toeleiden en versterken in hun participatie of bestaande particiaptie-instrumenten en kanalen aanpassen naar de leefwereld van mensen in armoede.